Statut

Statut „Sdružení velkých spotřebitelů energie“

Článek 1.
Základní ustanovení

1) Sdružení velkých spotřebitelů energie je dobrovolná organizace na území České republiky a je jednou z pracovních sekcí Asociace energetických manažerů.

2) Sídlem sdružení je Asociace energetických manažerů, Ortenovo náměstí 15a, Praha 7.

3) Obvodem působnosti je celé území České republiky.

Článek 2.
Poslání, cíle a hlavní aktivity Sdružení

1. Poslání a účel Sdružení je:

a) Zastupovat a reprezentovat průmyslové spotřebitele elektrické energie a zemního plynu ve vztahu k národním úřadům a institucím a mezinárodním organizacím ve věcech souvisejících se spotřebou energie

b) Aktivně spoluvytvářet technické, ekonomické a legislativní prostředí pro co nejefektivnější užití energetických zdrojů

c) V předstihu poskytovat spotřebitelům informace o připravovaných změnách

d) Dát možnost velkým spotřebitelům aktivní spolupráce a uplatnění svých připomínek při tvorbě a změnách energetické legislativy

e) Poskytovat základní informace marketingového typu o vývoji cen na energetických trzích a pomoc při zajišťování odpovídajících technických a ekonomických podmínek dodávek energie

f) Publikovat způsob průmyslového energetického managementu a jeho výsledky

2. Cíle Sdružení:

a) Připravit velké spotřebitele energie na změny v obchodu s elektrickou energií a zemním plynem

b) Uplatnit zástupce Sdružení do pracovních komisí připravujících změny legislativy spojené s energetikou

c) Informovat spotřebitele o potřebných technických a organizačních změnách vyvolaných u spotřebitelů v souvislosti s otevřením trhu s energií

d) Předkládat připomínky a umožnit spotřebitelům energie ovlivnění tvorby nových legislativních norem

e) Poskytovat informace o vývoji cen na tuzemském i zahraničním trhuspolupracovat s partnerskými zahraničními odbornými organizacemi se stejným zaměřením (IFIEC World, VIK apod.)

3. Hlavní aktivity Sdružení:

a) Účast zástupců Sdružení v pracovních komisích připravujících změny energetické trhu s energií (elektřinou a zemním plynem)

b) Předkládat návrhy a uplatňovat potřeby členů Sdružení v těchto komisíchinformovat své členy o výsledcích prací a o vývoji a činnosti Sdružení formou setkání a vlastních publikací

c) Účastnit se mezinárodních konferencí a spolupracovat s mezinárodními organizacemi ve prospěch členů Sdružení

d) Pravidelně 1x za rok svolávat členskou schůzi Sdružení.

Článek 3.
Členství ve Sdružení

1. Členem Sdružení může být:

a) Každá právnická, fyzická osoba, která má roční spotřebu elektřiny včetně vlastní výroby (bez spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny) větší než 1,5 GWh

b) Každá právnická, fyzická osoba, která má roční spotřebu zemního plynu větší než 0,5 mil. m3

c) Každá právnická, fyzická osoba, která poskytuje komplexní energetické služby (nákup energie, rozvod, údržbu zařízení, vyhodnocování a sledování spotřeb, zajišťuje co nejefektivnější využití energie apod.) pro konečného odběratele splňujícího kritéria uvedena ad a) a b) z jeho pověření

2. Podmínkou členství ve Sdružení je členství v Asociaci energetických manažerů; toto členství může být samostatné nebo rozšířené

3. Samostatné členství vzniká podáním dvou samostatných přihlášek k členství (dosavadní mechanismus):

a) v Asociaci Energetických manažerů

b) ve Sdružení velkých spotřebitelů energie

4. Rozšířené členství ve Sdružení velkých spotřebitelů energie a v Asociaci energetických manažerů vzniká na základě podání přihlášky k Rozšířenému členství; vstupující organizace takto vyjadřuje souhlas se Statutem Sdružení i Stanovami AEM.

5. Každá právnická osoba je ve Sdružení zastoupena fyzickou osobou. Její pověření musí být schváleno statutárním orgánem právnické osoby, kterou zastupuje a písemné pověření předáno na Sdružení.

6. O přijetí člena rozhoduje předsednictvo Sdružení. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k předsednictvu Asociace energetických manažerů.

7. Členství vzniká dnem schválení předsednictva Sdružení

8. Členství zaniká oznámením o ukončení členství.Předsednictvo Sdružení může rozhodnout o vyloučení člena pro neplnění a podstatné porušování členských povinností a závazků. Vyloučený člen se proti rozhodnutí předsednictva Sdružení může odvolat k předsednictvu popřípadě k valné hromadě Asociace energetických manažerů.

9. Práva členů Sdružení:

a) účastnit se členských schůzí a spolurozhodovat formou hlasování o zásadních rozhodnutích Sdružení, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy

b) volit a být volen do orgánů Sdružení

c) podávat ústní a písemné návrhy, připomínky a interpelace

d) aktivní účast na práci Sdružení

e) na poskytování služeb a informací ze strany Sdružení, pokud tím nebude ohrožena činnost Sdružení a nebo to nebude v rozporu s jeho povinnostmi a závazky

10. Povinnosti členů:

a) dodržovat Statut Sdružení

b) dodržovat Stanovy a jednací řád Asociace energetických manažerů

c) podporovat činnost Sdružení

d) přispívat na činnost Sdružení způsobem a výší schválenými členskou schůzí

Článek 4.
Řídící orgány Sdružení

Řídící orgány Sdružení jsou:

– členská schůze

– předsednictvo Sdružení

Článek 5.
Členská schůze

1. Vrcholným orgánem Sdružení je členská schůze složená ze všech členů Sdružení

2. Členská schůze zejména:

a) schvaluje statut a jeho případné změny

b) volí a odvolává předsednictvo

c) schvaluje program činnosti na rok a hlavní směry činnosti Sdružení

d) projednává zprávy předsednictva o činnosti a schvaluje je

e) schvaluje rozpočet včetně rozpočtové rezervy a roční účetní uzávěrky

f) rozhoduje o zrušení Sdružení

g) schvaluje na návrh předsednictva způsob financování činnosti, včetně výše záloh na služby poskytované členům

h) vytváří na základě potřeb a požadavků členů odborné pracovní skupiny nebo komise

i) schvaluje zásadní rozhodnutí a stanoviska, která jsou předávána jménem Sdružení jiným orgánům a institucím mimo AEM

3. Členská schůze se schází jednou ročně. Svolává ji předsednictvo 30 dnů před jejím konáním písemnou pozvánkou, která musí obsahovat místo, termín konání a návrh programu.

4. Mimořádnou členskou schůzi svolává předsednictvo do 30 dnů požádá-li o to alespoň 1/5 členů.

5. Pozvánky na členskou schůzi musí být členům zasílány tak, aby bylo prokazatelné její převzetí adresátem

6. Každý člen Sdružení je na členské schůzi zastoupen jedním zplnomocněným zástupcem, který má jeden hlas.

7. Zplnomocněným zástupcem nemůže být předseda a tajemník Sdružení.

8. Členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

9. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze platí zásada nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů nebo jejich písemně pověřených zástupců.

10. Způsob jednání členské schůze, předsednictva popřípadě dalších orgánů Sdružení se řídí „Jednacím řádem“ Asociace energetických manažerů.

Článek 6.
Předsednictvo

1. Předsednictvo řídí práci Sdružení, zejména práci jednotlivých odborných komisí, koordinuje jejich činnost a schvaluje konečná znění stanovisek Sdružení

2. Předsednictvo má 5 – 9 členů, jsou voleni členskou schůzí na tři roky nestanoví-li členská schůze jinak

3. V čele předsednictva je předseda, který je zároveň prvním viceprezidentem Asociace energetických manažerů.

4. Členové předsednictva jsou za svou činnost odpovědni členské schůzi a předsednictvu Asociace energetických manažerů

5. Předsednictvo zejména:

a) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti

b) svolává členskou schůzi

c) navrhuje kandidátku předsednictva

d) rozhoduje o vyloučení člena Sdružení

e) navrhuje jmenování tajemníka Sdružení

f) řídí a kontroluje práci tajemníkav

g) vytváří odborné sekce nebo pracovní skupiny dle potřeby Sdružení nebo žádosti členů

h) za svoji práci je odpovědno členské schůzi Sdružení

i) schvaluje rozhodnutí a stanoviska pracovních komisí, která jsou předávána jménem Sdružení jiným orgánům a institucím mimo AEM

Článek 7.
Tajemník Sdružení

Tajemník Sdružení zajišťuje každodenní práci Sdružení a jedná jménem Sdružení

Tajemník Sdružení:

a) je zaměstnancem Asociace Energetických Manažerů

b) po pracovně – právní stránce podléhá výkonnému řediteli Asociace

c) za svoji činnost odpovídá předsednictvu Sdružení

d) řídí administrativní agendu Sdružení

e) zastupuje Sdružení u státních a veřejných orgánů a obdobných organizacích

Článek 8.
Statutární a dozorčí orgány

Pro Sdružení nejsou zřizovány samostatné statutární a dozorčí orgány. Jménem Sdružení jednají jako statutární orgán předsednictvo, prezident a výkonný ředitel Asociace energetických manažerů. Dozorčím orgánem Sdružení je dozorčí rada Asociace energetických manažerů.

Článek 9.
Zásady hospodaření

1. Příjmy Sdružení jsou tvořeny úhradami za služby, které Sdružení poskytuje svým členům v rámci hlavní činnosti, jejichž obsah je vymezen článkem 2 Statutu.

2. Sdružení poskytuje svým členům služby za úhradu, která je rovna nákladům s těmito službami spojenými.

3. Náklady na služby jsou předmětem rozpočtu Sdružení a musí být schváleny členskou schůzí viz čl. 5 Statutu.

4. Úhrada „Služeb“ u člena Sdružení je daňovým nákladem

5. Příjem Sdružení za „Služby“ je zdanitelným příjmem z pohledu daně z příjmu

6. Způsob úhrad a s tím spojených účetních záležitostí se řídí schválenými zásadami ekonomického řízení Sdružení

7. Další příjmy tvoří příspěvky na činnost od jiných organizací, dary a zisky z vlastní činnosti

8. Příjmy ze Sdruženého členství jsou děleny v souladu se Statutem Sdružení a Stanovami AEM;
Vysvětlivka:
Fakturace probíhá jednou fakturou složenou ze dvou částí:

a) za služby Sdružení (daňově odečitatelná položka)

b) za rozšířené členství v SVSE – AEM

9. Účetnictví Sdružení je vedeno v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Je vedeno společně s účetnictvím Asociace; z účetnického hlediska je Sdružení v rámci Asociace střediskem.

Článek 10.
Změna statutu a zánik Sdružení

1. Statut může být změněn pouze na základě rozhodnutí členské schůze při schválení nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů a po odsouhlasení předsednictvem Asociace energetických manažerů

2. Zánik Sdružení může být na základě rozhodnutí členské schůze o zrušení Sdružení. Toto rozhodnutí musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů a po odsouhlasení předsednictvem Asociace energetických manažerů

3. V souvislosti se zánikem Sdružení musí být zlikvidován i zvláštní podúčet Sdružení v souladu se směrnicemi o hospodaření Asociace energetických manažerů.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení vzniku Sdružení na členské schůzi účastníků – členů Sdružení a po schválení valnou hromadou Asociace energetických manažerů.

Statut byl schválen Ustavující členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 25. února 1999 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 28.2.2001 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 18.2.2004 v Praze.

Statut byl změněn Výroční členskou schůzí Sdružení velkých spotřebitelů energie dne 8.3.2007 v Praze s následným korespondenčním hlasováním.